Algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 - Bedrijfsomschrijving

Black Dogs richt zich op persoonlijke begeleiding in de ruimste zin van het woord. Onder de diensten die Black Dogs aanbiedt zijn o.a. persoonlijke begeleiding via WhatsApp, 1-op-1-gesprekken, begeleiding bij gesprekken en evenementen. 

Black Dogs is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 73659096.

Artikel 3 - Definities

Opdrachtnemer is in deze Black Dogs. 

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Black Dogs. Als overeenkomst wordt gezien: alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratie-doeleinden. Dit is eveneens vastgelegd in de privacy-verklaring.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 - Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend m.b.t. prijs, inhoud en levertijd. Deze offertes vervallen na 30 dagen.

2. De offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. De opdrachtgever dient voor het aangaan van een overeenkomst op de hoogte te worden gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever op de website aangeeft gebruik te willen maken van de diensten van Black Dogs en hiervoor afrekent d.m.v. internet-bankieren. Opdrachtnemer stuurt hier een bevestiging van via e-mail. 

Voor diensten die niet op de website te vinden zijn, komt een overeenkomst tot stand d.m.v. wederzijds schriftelijk akkoord (via e-mail).

5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden

1. Facturatie vindt plaats via e-mail, tenzij een dienst direct via de website wordt aangeschaft. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, of direct via de website. Opdrachtgever ontvangt in geval van aankoop n.a.v. e-mailverkeer een declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking op rekeningnummer NL64INGB0009126665. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 - Leveringsvoorwaarden

1. De levertijd van de producten en diensten op de website is maximaal 10 werkdagen. Mocht het voorkomen dat een product niet op voorraad is en deze levertijd niet haalbaar is, dan wordt dit met opdrachtgever afgestemd.

2. Wanneer opdrachtgever zijn/haar bestelling wil annuleren en deze is nog niet verstuurd, dan krijgt opdrachtgever de bestelkosten plus verzendkosten teruggestort. Is de bestelling al verstuurd, dan zijn enkel de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van opdrachtgever.

3. Indien een pakket door een overmachtssituatie (bijvoorbeeld een verdwenen of gestolen pakket) niet geleverd kan worden, dan wordt samen met opdrachtgever naar een passende oplossing gezocht.

4. Verzendkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 - Retouren

1. Wanneer opdrachtgever niet tevreden is met een fysiek product, dan kan hij/zij deze retourneren binnen 14 dagen. Om een retourzending aan te vragen kan opdrachtgever een mail sturen naar info@blackdogs.nl.

2. Na ontvangst van de retourzending wordt het verschuldigde bedrag binnen vijf werkdagen teruggestort op rekening van opdrachtgever.

3. De verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling zijn bij een retournering voor rekening van opdrachtnemer.

4. De verzendkosten voor retourneren zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 - Duur en beëindiging

1. De duur van het traject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. Beëindiging van het traject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

4. Beëindiging van de overeenkomst gaat in per ingang van de laatste dag van de geldende betalingstermijn. Indien opdrachtgever nog recht heeft op begeleiding voor de resterende duur, dan dient opdrachtnemer deze te bieden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 - Het verzetten van afspraken

1. Indien opdrachtgever een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 - Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens contactmomenten. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 - Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.